Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Velvarech

Pravidelné bohoslužby:

Neděle: 8.00 hod.
Čtvrtek: 18.00 hod. (pouze 2. a 4. čtvrtek v měsíci, kromě období letních školních prázdnin, od 17.30 hod. adorace)

Historie kostela

SLOH
gotika; renesance; novogotika

ANOTACE
Jednolodní orientovaná stavba s odsazeným, pětiboce uzavřeným, kněžištěm a s hranolovou věží při sev. straně. Kostel připomínaný r. 1337 byl několikrát (got., ren. novogot.) přestavován. Areál doplňuje renesanční zvonice a řada barokních soch a náhrobků.

DĚJINY
Středověký kostel sv. Kateřiny je poprvé připomínán jako farní v roce 1337. Nejstarší stavební etapu připomíná dodnes přízemní místnost podvěží (sakristie) s nástěnnými malbami (kolem 1450). Ve druhé polovině 15. století byl kostel stavebně upravován a zvýšen (r. 1487 je připomínán mistr Linhart). Na konci 16. století (1580 – 1604) došlo po zásahu blesku k renesančním úpravám, které se významně dotkly interiéru stavby. Byla nově zaklenuta lod´ a vestavěna hudební kruchta s reliéfními polychromovanými erby (západní rameno nese znak města Velvar a jižně od něj znak habsburský, kartuše v polích poprsně severního ramene pokrývají erby velvarských měšťanů a na jižní poprsni se nachází znak donátora přestavby Jana Adama Hrobčického z Hrobčic a na Hospozíně). V letech 1692-1694 proběhla barokizace stavby, na níž se podílel Pavel Ignác Bayer. Barokní úprava, která pokračovala asi do roku 1701, však v podstatě zanikla s poslední přestavbou na počátku 20. století, kdy byl kostel regotizován.

POPIS
Areál kostela sv. Kateřiny se nachází v jihozápadním rohu náměstí Krále Vladislava. Orientovaný kostel je presbytářem natočený do náměstí. Hmotově výrazná stavba je umístěná na vyvýšené terase podepřené opěrnou zdí, na níž se původně rozkládal hřbitov. Ke kostelu vede široké schodiště z náměstí a schodiště situované na západní straně, na osu vstupního portálu. Severně od kostela stojí zděná zvonice s dřevěnou nástavbou, přístupná z prostoru bývalého hřbitova i ze dvora radnice. V severní zdi kostela jsou osazené náhrobky a stojí zde rovněž socha sv. Josefa a Kateřiny. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí při zvonici. Předmětem ochrany je kostel sv. Kateřiny, zvonice, socha sv. Kateřiny, socha sv. Josefa, socha sv. Jana Nepomuckého, opěrná zeď terasy se schodišti a pozemky parc. č. st. 1 a 3 (v rozsahu stavby zvonice) a parc. č. 49.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Kostel sv. Kateřiny je výraznou dominantou náměstí a celého města. Je velvarskou nejvýznamnější památkou středověkého původu.

Restaurátorské práce

I. etapa restaurování barevných vitrážových výplní tří oken v lodi kostela
II. závěrečná etapa restaurování barevných vitrážových výplní celkem pěti oken v lodi kostela