Kající modlitba ráno v 7.15

Znamení kříže: Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého. Amen

Milující Bože, obracím se k tobě dnes, v den, kdy v naší farnosti prožíváme kající den.
Chci se připojit ke společenství bratří a sester a zpytovat dnes své svědomí, dovolávat se tvého
milosrdenství a toto milosrdenství vyprošovat všem lidem.
Chci se během dnešního dne zamýšlet nad svým životem, nad tím, jak obstávám
v současné době, jaké svědectví víry a lásky vydávám svému okolí. S vyznáním svých vin a
svých selhání se chci utíkat k Tobě a Tebe prosit o smilování a sílu k obrácení.
Chci se během dnešního dne k tobě stále obracet a prosit za své bratry a sestry, zvláště
za ty, kteří dnešního dne budou slavit svátost smíření. Projev jim své milosrdenství a dej jim
zakusit svou lásku.

Čas pro možné zpytování svědomí

Pomodleme se žalm 51, žalm, se kterým se obrátil na Hospodina král David ve chvíli, kdy byl
usvědčen prorokem Nátanem ze svého hříchu (z cizoložství s manželkou Chetity Uriáše, BatŠebou a z úkladné vraždy):

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
Smyj ze mě úplně mou vinu
a očisť mě od mého hříchu.
Neboť já svou nepravost uznávám,
můj hřích je stále přede mnou.
Jen proti tobě jsem se prohřešil,
spáchal jsem, co je před tebou zlé,
takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý,
že jsi bez úhony ve svém soudu.
Hle, s vinou jsem se narodil
a v hříchu mě počala má matka.
Hle, líbí se ti upřímné srdce,
ve skrytu mě učíš moudrosti!
Pokrop mě yzopem, a budu čistý,
umyj mě, a budu bělejší než sníh.
Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti,
ať zajásají kosti, které jsi zdrtil.
Odvrať svou tvář od mých hříchů
a zahlaď všechny mé viny.
Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
Neodvrhuj mě od své tváře
a neodmítej mi svého Svatého Ducha.
Vrať mi radost ze své ochrany
a posilni mou velkodušnost.
Bezbožné budu učit tvým cestám
a hříšníci se budou obracet k tobě.
Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev,
Bože, můj Spasiteli,
ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
Otevři mé rty, Pane,
aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
Vždyť nemáš zálibu v oběti,
kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch,
zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
Pane, obšťastni Sión svou přízní,
znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech,
v celopalech i žertvách,
na oltář ti budou klást býčky.

Otče, mám před očima své hříchy. Vidím svou vinu. Vidím, jak jsem ze svévole,
hlouposti, slabosti opustil tvou lásku a poslání, které jsi mi svěřil. Vidím, jak jsem nedbal,
abych žil jako bratr Ježíše Krista ve stálém spojení s ním, v připodobňování jemu. Vidím, jak
jsem porušil svatost tvého lidu, ke kterému jsi mě přičlenil. Vidím, co jsem promarnil, ztratil
pro tebe, pro tvé království, pro sebe. Jak mě to mrzí!
Zbav mě, Otče, mých hříchů, zbav mě toho, že jsem se vzdálil od tebe, od Krista, od
bratří a sester, od svého poslání. Smiř mě se sebou. Nechci už vyměnit svobodu tvého dítěte
za samotu odloučení, samotu s hříchem.
Dej mi k tomu, Otče, vůli a vytrvalost.

Zakončeme ranní modlitbu osobním vyznáním:

Vyznávám se Všemohoucímu Bohu, tobě, který jediný znáš mé srdce a můj život, který jediný
odpouštíš hříchy, který jediný ze mě dokážeš sejmout břemeno a který dovedeš uvézt do
pořádku, co jsem pokazil;
a vám, bratři a sestry, proti nimž jsem se provinil a kteří jste se provinili proti mně, vám, kteří
jste hříšníci jako já a kteří se spolu se mnou můžete přimlouvat;
že často hřeším a nekonám, co mám konat – nekonám dobro, které jsi mi chtěl dát, Bože, ale
já je odmítl, a konám zlo, ke kterému jsem se dal svézt, protože se zdálo tolik lákavé.
Je to má vina, kterou nelze nijak přikrášlit,
má vina, které čelím,
má veliká vina, která mě odděluje od tebe i od sebe samého.
Proto prosím Matku Boží Pannu Marii, všechny anděly a svaté, celou nebeskou církev, která
se za nás modlí,
i vás, bratři a sestry, kterým už nechci dále nic předstírat, protože sami víte nejlépe, které teď
prosím o odpuštění a trpělivost a se kterými teď stojím před Bohem;
abyste se za mě u Boha přimlouvali, aby mi dal poznat svůj pohled na můj život i pohled mých
bratří a sester, abych se mu mohl vrhnout do náruče se vším, co jsem vykonal a vytrpěl, aby
mi odpustil to, čím jsem se provinil proti němu, proti lidem a proti vlastní duši.
Amen.Večerní modlitba

Kající litanie

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Pane Ježíši Kriste, Tys nás skrze svou smrt smířil s Otcem a spasil nás, smiluj se nad námi.
Tys zemřel a vstal z mrtvých, sedíš po pravici Otce a zastáváš se nás,
Tebe pro nás učinil Bůh moudrostí, spravedlností, svatostí a vykoupením,
Ty očišťuješ, posvěcuješ a ospravedlňuješ všechny skrze Ducha Svatého
Ty jsi bohatý, ale stal ses pro nás chudým, abychom z Tvé chudoby zbohatli,
Ty ses vydal za naše hříchy, abys nás vytrhl z moci zla,
Tys přišel na tento svět, abys spasil hříšníky,
Tys dal sám sebe jako výkupné za všechny,
Tys zničil temnoty smrti a vnesl světlo do našeho života,
Ty sis nás očistil, abychom byli Tvůj lid usilující o to, co je dobré,
Tys přišel na tento svět, abys hledal a zachránil ztracené,
Ty jsi dobrý pastýř, který dává za ovce svůj život,
Tys nám uložil milovat Boha a bližního, abychom láskou naplnili Zákon,
Lékaři těla i duše, uzdrav rány, které nám způsobil hřích,
Pomoz nám odložit všechno staré a špatné,
Ukřižovaný Vykupiteli, veď nás k pokání, abychom se k Tobě obrátili celým srdcem,
Ty nás učíš, že hřích proti bratřím je hřích proti Tobě,
Dej, ať si láskou, povzbuzením i modlitbou vzájemně pomáháme k pravému obrácení,
Dej, ať se smíříme s Tebou i s bližními, abychom byli živým znamením Tvé lásky,
Naplň nás skrze svátost smíření hojností svého pokoje, abychom byli jeho pravými šiřiteli,
Dej, ať si uvědomíme, jak veliká je Tvoje láska k nám, abychom se naučili odpouštět a opravdu
milovat své bratry,
Zaplaš svým světlem naše temnoty a veď nás bezpečně po cestě pravdy,
Pro slávu svého jména nás milosrdně vysvoboď od toho, co zaslouženě trpíme pro své hříchy,
Ve svém milosrdenství z nás odstraň všechno staré a naplň nás novým duchem,
Dej nám světlo, abychom už nebloudili, ale vrátili se k Tobě na cestu spravedlnosti, lásky a
pokoje,
Znič naši špatnost, kterou si navzájem tolik ubližujeme, a dej, ať nás přemůže a zachrání Tvé
milosrdenství,
Zahlaď všechny naše viny a otevři před námi bránu do věčného života,
Přijmi naše kající vyznání, vysvoboď nás z otroctví hříchu a dej, ať žijeme ve svobodě Tvých
synů, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.


Modleme se:

Milosrdný Bože, odpusť nám všechno, čím jsme se provinili proti jednotě Tvého svatého lidu,
dej, ať jsme v Kristu jedno srdce a jedna duše, ať Tvá spasitelná milost zničí všechny naše
hříchy a pomoz nám, abychom se k Tobě upřímně obrátili a neustále prohlubovali svůj vztah
k Tobě. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.


Na závěr se pomodleme modlitbu díkůvzdání (Magnificat, nebo Te Deum)

932B – Tebe, Bože, chválíme

 1. Tebe, Bože, chválíme, / tebe, Pane, velebíme, / tebe, Otce věčného / s tvory celé země
  ctíme. / Též i moci andělské / věčně chválí jméno tvé.
 2. Tobě zpívá nebe chrám, / cherubové, serafíni: / Svatý, Svatý, Svatý Pán, / Bůh, jenž mocné
  divy činí. / Nebe, země, den i noc / hlásá slávu tvou a moc.
 3. Tebe slaví skvělý chór / proroků i apoštolů, / mučedníků vzácný sbor, / církve hlas od
  tvého stolu, / tebe, Otce našeho, / Syna, Ducha Svatého.
 4. Ty jsi, Kriste, slávy král, / Syn, v němž Bůh je mezi námi. / K naší záchraně jsi vzal /
  lidské tělo v lůně Panny. / Zvítězil jsi nad smrtí, / zveš nás v nebes království.
 5. Po pravici Boží dlíš / v slávě Otce nebeského. / Věříme, že přicházíš / jako soudce tvorstva
  všeho. / Pomoz služebníkům svým, / drahou krví koupeným.
 6. Dej, ať uvedeni jsme / do tvé slávy ke všem svatým. / Žehnej svému dědictví, / zachraň je
  a kraluj nad ním. / Dobrořečit chceme ti, / chválit dnes i navěky.
 7. Dnes a stále, Pane náš, / chraň od hříchů lidské syny, / smiluj se a dluhy smaž, / prokaž
  nám své dobrodiní. / Vždyť kdo v tebe doufá jen, / nikdy není zahanben.

K Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému.
L Chvalme a vyvyšujme ho navěky.

K Pane, vyslyš mou modlitbu.
L A mé volání přijď k tobě.

K Modleme se. Bože, tvé milosrdenství je nezměrné a tvá dobrotivost jako nevyčerpatelný
poklad; vzdáváme díky tvé velebnosti za udělené dary a prosíme, abys nás neopouštěl
a připravil k budoucím odměnám. Skrze Krista, našeho Pána.
L Amen.

Na závěr udělejme znamení kříže.