V úterý 29. června 2021 od 17.30 hodin byla sloužena v kostele sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech slavnostní poutní mše svatá s hudebním doprovodem u příležitosti Slavnosti sv. Petra a Pavla.
Mši svatou sloužil novokněz Václav Šustr a po mší svaté také uděloval individuální novokněžské požehnání.
Hudební doprovod zajistilo pěvecké uskupení Období sboru z Nelahozevsi.

Foto: Petr Belica