Název projektu:
Sanace krovu a obnova pálené střešní krytiny předsíně kostela Narození Panny Marie v obci Vepřek

Popis akce:
Jedná se o projekt, jehož cílem bylo zajištění dobrého stavu a vzhledu cenné a dominantní kulturní památky kostela Narození Panny Marie v obci Vepřek.
Projekt byl druhou etapou obnovy všech střech kostela. V rámci obnovy střechy předsíně kostela byla provedena obnova poškozených prvků krovu, chemické ošetření dřeva proti škůdcům, nové laťování, výměna mansardové dřevěné římsy, výměna pálené střešní krytiny, dešťových žlabů a svodů a hromosvodu.

Cíl projektu:
Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Informace o financování:

Celkové výdaje projektu:656.279,06 Kč
Celková výše přiznané dotace:486.044,00 Kč
          Příspěvek společenství EU:311.068,00 Kč
          Příspěvek z národních zdrojů:174.976,00 Kč
Podíl vlastníka – ŘKF Kralupy nad Vltavou:170.235,06 Kč
Poskytovatel dotace:Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Program:Program rozvoje venkova ČR
Registrační číslo žádosti:22/007/19210/120/004/000800


Poskytnutá dotace z Programu rozvoje venkova ČR – Státní zemědělský intervenční fond SZIF

     


Fotodokumentace z realizace projektu: