34. týden v mezidobí


Pondělí 27. listopadu

Úterý 28. listopadu

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 29. listopadu

 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 30. listopadu / Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 • 8.15 hodin – Mše svatá ve škole Movere
 • 18.00 hodin – Mše svatá v Nelahozevsi

Pátek 1. prosince

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Sobota 2. prosince

 • 15.00 hodin – Mše svatá v Minicích

Neděle 3. prosince / 1. neděle adventní

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 22

Slavnost Ježíše Krista Krále, 26. listopadu 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes od 14 h modlitba za mír: „Projekt Jedno slunce a ukrajinská komunita vás zvou na Den míru. Akce se koná v neděli 26. listopadu od 14 hodin ve farním kostele v Kralupech. Pojďme společně prosit za mír na celém světě. Je připravený program: Můžete si poslechnout ukrajinské písně, je připraven další program i pro děti, před kostelem bude ukrajinské občerstvení. Důležité ale je, že se můžeme společně potkat a svojí přítomností vyjádřit podporu lidem z Ukrajiny“. Petra Wandrolová
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V úterý po mši svaté od 18.30 pravidelná výuka náboženství dospělých. Probíráme Pentateuch a knihy historické.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí.
 • Ve středu od 19 h biblická hodina ve Velvarech.
 • Ve čtvrtek bude večerní mše svatá v Nelahozevsi. Oslavíme společně pouť sv. Ondřeje.
 • V pátek od 13.45 náboženství pro IV. a V. třídu – převážně děti z Velvar.
 • V pátek máme první pátek v měsíci. Ke slavení svátosti smíření budu v kostele k dispozici od 16 h. Po celou dobu bude také v kostele možnost adorace. Po mši svaté se pak ještě společně pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu.
 • V pátek od 15.30 pravidelné PDO. Při něm si povíme něco o proroku Izaiášovi, kouzlu rorátů. Budeme se také věnovat adventním vůním, hudbě a barvám. Součástí PDO bude také malba na kamínky, dvě hry, mlsání adventních perníčků. PDO má na starosti tentokrát Klára Palasová.
 • V pátek od 17 h je ve Velvarech, v galerii Tomáše Vosolsobě vernisáž výstavy Jana Jedličky. Pořádá GTV.
 • V sobotu bude mše svatá v Minicích již v 15 h (z důvodu rozsvěcení stromečku ve venkovních prostorách). Po mši svaté nás navštíví také sv. Mikuláš se svou nadílkou.
 • V sobotu od 18.30 společenství mládeže. Začínáme v kostele společnou modlitbou nešpor, pokračujeme pak na faře.
 • V sobotu od 20 h je ve Velvarech, v hostinci Sladovna, koncert, na kterém vystoupí Jiří Konvrzek a Třetí zuby. Více informací u Magdaleny Čechlovské.
 • V sobotu ve 21 h je možné se sejít ve farním kostele v Kralupech ke společné modlitbě na začátku nového liturgického roku. Začneme cca půlhodinovou vedenou adorací. Po ní se pak pomodlíme prodlouženou vigilii z denní modlitby církve.
 • Příští neděli budou na začátku mše svaté ve Velvarech i v Kralupech žehnány adventní věnce. Můžete si je přinést a položit přede mší svatou na určené místo. Žehnání probíhá v úvodu liturgie, proto je třeba přijít v čas.
 • Příští neděli při mši svaté v Kralupech bude udělena svátost křtu Terezce Lněničkové. Mše svatá bude také doprovázena rytmickou hudbou – rodina Šimonova.
 • Příští neděli po mši svaté v 9.30 bude na faře farní kafé.
 • Příští neděli v 19.15 bude ve farním kostele v Kralupech adventní koncert farnosti. Více u Petra Belici.

DALŠÍ INFORMACE


Adventní doba

Drazí farníci, příští neděli vstoupíme do adventní doby. Rád bych k této době a jejímu prožívání něco řekl. Třebaže můžeme vnímat adventní dobu jako čas přípravy na Vánoce, smyslem adventní doby je něco mnohem více. Slovo advent je spojením dvou latinských slov – „venire“ (přijít) a „ad“ (k). Advent je tak časem k příchodu, časem, kdy se na příchod Mesiáše připravujeme. Tradičně mluvíme o třech, nebo o čtyřech příchodech, na které se připravujeme:

 • Historický – to znamená příchod Mesiáše narozeného v Betlémě – příprava na oslavu Vánoc.
 • Eschatologický (budoucí) – připravujeme se na příchod Mesiáše na konci věků.
 • Aktuální (do našeho života) – k ničemu by bylo, že se Kristus narodil, pokud by se nenarodil v našich životech.
 • Eucharistický – Ježíš, položený do žlabu, či krmelce, do místa, ze kterého se živí dobytek, Ježíš, narozený v Betlémě (význam jména Bét-lechem je „dům chleba“) přichází také jako pokrm našeho života.

Je dobré v adventní době rozevřít celý tento „vějíř“ a skutečně se nezaměřit jen na blížící se Vánoce.

K dobrému prožívání adventní doby nám může pomoci několik prvků. Je to četba Písma svatého, zvláště textů, které jsou nám pro tyto dny předkládány. Dále je to intenzivnější modlitba, v jejímž rámci se člověk snaží co nejčastěji také slavit mši svatou a přistupovat k eucharistii – tradiční jsou třeba roráty, v naší farnosti budou ve středu a v sobotu od 6.30. Mezi možnost intenzivnější modlitby patří třeba také přijetí obrázku „Hledání noclehu“ – viz jedno z předchozích čísel farního týdeníku.

Co se týká nedělních biblických textů, zaznívají nám postupně následující témata: Výzva k bdělosti (1. neděle adventní); obraťte se a připravte cestu Pánu (2. neděle adventní); Pán je už mezi námi, ale jako ten neznámý – co máme dělat? (3. neděle adventní); blízkost Ježíšova narození (4. neděle adventní).

Co se týká biblický textů o všedních dnech adventní doby, je možné adventní dobu rozdělit na dvě, respektive tři období. První období je od první neděle adventní až do 16. prosince. Toto období se pak ještě dělí na část do středy po 2. neděli adventní a po ní. Druhou částí je pak poslední týden od 17. prosince.

 • Od první neděle adventní do 16. prosince
  • Od první neděle adventní do středy po druhé neděli adventní – texty nám ukazují, kdo je to Mesiáš a jaké přináší království (pozornost je zaměřena především na první čtení, k němu je vybírán evangelijní úryvek).
  • Od čtvrtku po druhé neděli adventní – Jan Křtitel nás provází na cestě přípravy na příchod Mesiáše.
 • Od 17. prosince – evangelijní úryvky vyprávějící o událostech, které bezprostředně předchází Ježíšovu narození.

Pokud chcete, odkazuji na své osobní webové stránky, kde můžete pro všechny tyto dny najít homilie, či krátká zamyšlení – www.masklen.webnode.cz, sekce homilie. Chtěl bych ale pozvat k tomu, abychom Božímu slovu nejen naslouchali, ale snažili se ho také každý den uvést do praxe našeho života. Tak, jako rodiči nestačí, když dítě něco slyší, ani když něco pochopí, ale touží po tom, aby dítě slyšené vykonalo, tak bychom měli přistupovat k Božímu slovu i my. Cílem není vyslechnout, porozumět (prorozjímat), ale uvádět do života. A tak bych si moc přál, aby pro nás adventní doba byla pozoruhodným časem, ve kterém se připravujeme na příchod Pána, nejen ten historický, ani ten budoucí, ale především na ten do našeho života, právě dnes, právě letos o Vánocích.


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 19. listopadu: 8777 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Rovněž bylo možné přispět na podporu katolických médií, kde se vybralo 550 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.