Duchovní obnova v naší farnosti s adorací Nejsvětější svátosti a možností přistoupit ke svátosti smíření.

28. 3. 2021 ve farním kostele v Kralupech od 16.00 do 18.00 hodin.

Přednášet bude pan jáhen Václav Šustr.

Program:
  • 16.00 Zahájení, výstav Nejsvětější Svátosti a první promluva
  • 17.00 Druhá promluva
  • 17:45 Litanie, požehnání Nejsvětější Svátosti Oltářní, možnost přistoupit ke svatému přijímání
  • 18.00 Zakončení

Informace k desateru a zpovědní zrcadlo najdete ZDE.

Duchovní obnova bude přenášena on-line na našem YouTube kanálu pro ty, kteří se do kostela z důvodu omezení nedostanou.

Přenos můžete sledovat zde:

Body meditace, která je součástí duchovní obnovy:

1/ Jak často a jakým způsobem se obracím na své nebeské ochránce?
2/ Nespoléhám v těžkých chvílích jen na sebe?
3/ Nepropadám zoufalství? Jsem si vědom, že zármutek je spojencem nepřítele mé duše?
4/ Jsem stále odhodlán k obrácení? Neodsouvám zbytečně svátost smíření nebo své povinnosti?
5/ Nevytvářím si někdy sám své malicherné problémy?
6/ Dokážu být trpělivý v době, kdy to v práci, ve škole, v rodině trochu skřípe, nebo zažívám nejistotu? Dokážu být trpělivý s rodinou, přáteli, kolegy, nadřízenými?
7/ Nebojím se odevzdat Bohu a žít podle jeho vůle? Jaká je Boží vůle v mém životě?
8/ Beru Boží povolání (poslání, úkol) jako příležitost se k němu přiblížit nebo jen jako nutnost?
9/ Je něco, co mě osobně tíží a potřebuji se toho zbavit? Vyřešit to?
10/ Dávám dětem nebo lidem mě svěřeným dostatečnou svobodu? Vychovávám je k zodpovědnosti?
11/ Pozorně si přečtěte texty z Písma, které jsou spojené se svatým Josefem.
• Mt 1,16.18-25
• Mt 2,1-15.19-23
• Mt 13,54-55
• Lk 1,26-27
• Lk 2,1-11.15-16.22-24.33-35.39.41-51
12/ Co mě k tomu napadá?
13/ Jak v nich ke mně promlouvá Bůh?
14/ Co mi v příkladu svatého Josefa připadá inspirativní?
15/ V čem mohu svatého Josefa následovat?
16/ Jak se stavím k tomu, když mě někdo chválí? Jsem na to pyšný nebo pociťuji vděk za dary, které mám od Hospodina?
17/ Musím být vidět za vším, co se mi podaří?
18/ Jak se stavím k lidem, kteří se mě věcnou kritikou snaží posunout dál?
19/ Jsem vděčný lidem, kteří se o mě starají a pomáhají mi? Děkuji Bohu a modlím se za ně?
20/ Jací lidé mě konkrétně pomáhají a starají se o mě? Umím jim poděkovat?
21/ Co je mojí prací (nejen zaměstnání)? Co ode mě Bůh chce?
22/ Dělám svou práci pořádně?
23/ Snažím se žít celým srdcem s Bohem, ať už žiji v jakémkoliv stavu?