Největší přikázání

Miluj svého Boha z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí;
Miluj svého bližního jako sám sebe.

Boží přítomnost

Pane Bože, křtem jsem se stal Tvým dítětem. Pán Ježíš mi svým životem ukázal, jak se mám chovat. Ty mě, Bože, dobře znáš a víš o mně všechno. Víš, čím jsem Ti udělal radost a čím jsem Tě zarmoutil. Chci zkoumat své svědomí a poznat, jak mě vidíš Ty. Prosím Tě, pomáhej mi, abych dobře poznal, co jsem udělal špatného, i to, co jsem měl udělat dobrého, ale neudělal. Amen.

Já a Bůh

1 : V jednoho Boha věřiti budeš.

1. Je Bůh v mém životě opravdu na prvním místě?
2. Je pro mne Kristus alfa i omega?
3. Je pro mne pokladem, kvůli kterému jsem schopen všechno ztratit?
4. Nemám snad jiné bohy, totiž věci, o které se starám víc než o Boha?
5. Není v mém životě oblast, kam Boha nepustím?
6. Jaký je základní směr mého života? Jsem živen nadějí na život věčný?
7. Není mi líto času, který prožívám s Pánem? Jak využívám čas?
8. Přeji si proměnu svého srdce? Mám k tomu důvod?
9. Děkuji Pánu za všechno?
10. Prožívám radost z toho, že jsem křesťan, že mohu pracovat na Pánově vinici?

2 : Nevezmeš Jméno boží nadarmo

11. Uvědomuji si při modlitbě, vyslovování jména Božího, s kým mluvím, koho volám (se dovolávám)?
12. Dovedu kajícností proměňovat braní jména Božího nadarmo v krátké střelné modlitby?
13. Konám zadostiučinění za urážky Boha (slovem i skutkem)? Cítím zodpovědnost za místo (město) kde žiji?

3 : Pomni, abys den sváteční světil

14. Je pro mě neděle opravdu dnem nového stvoření, dnem, který patří Bohu?
15. Světím neděli, nebo jenom „jdu do kostela“ nebo považuji za dostatečné svěcení neděle to, že se pořádně vyspím?
16. Kolik z nedělního dne věnuji Bohu v osobní modlitbě?
17. Kolik času a jak se věnuji rodině? Modlíme se společně?
18. Hledám poučení ve věcech víry, abych mohl lépe a hlouběji chválit Boha?

Já a bližní

Rodina
4 : Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi

19. Mám opravdovou lásku ke svým bližním? Nedávám jim pohoršení?
20. Prožívám zodpovědně a s radostí svou roli (otce, matky, bratra, sestry) v rodině?
21. Jsem manželem/-kou na 100%? Jsem si vědom, že mám před Bohem za svého partnera zodpovědnost?

5 : Nezabiješ

22. Vidím každý život jako dar od Boha? A že cílem života je patřit na Boha?
23. Nezlehčuji svými řečmi, či postoji posvátnost života? Mluvím o každém člověku s úctou?
24. Dovedu bránit – bráním ještě nenarozený život? Umím argumentovat proti lži a nepravdivé propagandě kultury smrti?
25. Pohrdám některými lidmi pro jejich rasu, schopnosti, fyzický vzhled, věk, zkušenosti (stáří, mládí)?
26. Věnuji týdně čas procházce, výletu, udržuji se ve fyzické kondici?
27. Nepodléhám kultu těla? Dokážu vidět na prvním místě nesmrtelnou duši?
28. Není pro mě sport modlou?
29. Poškozuji si vědomě a dobrovolně zdraví? (přepínání sil, nedostatek spánku, přejídání, opilství, drogy, cigarety, nezdravá strava, vnitřní nepořádek – převrácený denní řád)
30. Ohrožuji lidi kolem sebe? (únava, alkohol, nepozornost, telefonování za volantem)
31. Nechovám se v dopravě na ulici agresivně

6+9 : Nesesmilníš; Nepožádáš manželky bližního svého

32. Žiji s vědomím, že čistota těla, srdce a pohledu je nutnou podmínkou, abych mohl vidět Boha.
33. Nelibuji si ve dvojsmyslných řečech, vtipech?
34. Nepodporuji (nekupuji) bulvární tisk?
35. Nebrouzdám internetem po erotických či porno-stránkách?
36. Je pro mě manželství posvátné, nerozlučitelné?
37. Vnímám svého/svou manž. opravdu jako jediného? Nejsem nevěrný/á v myšlenkách?
38. Modlím se za svého manž./resp. budoucího partnera?
39. Žiji manželský intimní život s otevřeností životu?
40. Nehledám výmluvy – třeba medicínské – pro užívání antikoncepce (sobectví, hédonismus)?
41. Uvědomuji si, že potrat je těžký (smrtelný) hřích a že se na něj vztahuje exkomunikace? A týká se i těch, kteří ho konají, k němu napomáhají? Že je těžkým hříchem potrat schvalovat a k němu mlčet?
42.  resp. zabránění vzniku života pomocí abortivních postkoitálních tablet je těžký hřích

7+10 : Nepokradeš; Nebudeš dychtit po majetku bližního svého

43. Dělím se o svůj majetek s těmi, kdo jsou chudší než já?
44. Neutrácím zbytečně? (Kolik měsíčně protelefonuji?)
45. Jsem si vědom, že bohatství (majetky, statky), kterými disponuji, nejsou moje, ale jsou mi svěřeny a že budu z hospodaření s nimi vydávat jednou počet tomu, jehož je vše?
46. Musím mít všechno? (Kolik mě v posledních letech stál mobil, značkové oblečení?)

8 : Nepromluvíš křivé svědectví proti bližnímu svému

47. Jsem pravdivý a věrný, nebo jsem někomu uškodil pomluvou?
48. Jednal jsem proti svému svědomí ze strachu či pokrytectví?
49. Jsem dochvilný? Dodržím čas schůzky (slovo) nebo jsem připraven (díky mobilu) kdykoli posunout změnit či zrušit co jsem slíbil?
50. Jestliže jsem utrpěl bezpráví, jsem ochoten odpustit?
51. Snáším trpělivě bolesti a obtíže života?


Jaká je moje hlavní chyba
V čem se chci hlavně polepšit?
Jaké je moje předsevzetí?


Lítost

Pane Bože, udělal jsem špatné věci a neudělal jsem, co Ty jsi chtěl. Zarmoutil jsem Tebe, své bližní a celou boží rodinu. Mrzí mě to. Lituji toho. Bože, Ty mě máš rád a chceš mi odpustit. Já se chci smířit s Tebou a celou boží rodinou a chci se polepšit. Bez Tvé pomoci to nedokážu. Prosím Tě dej mi sílu, abych dělal to, co Ty chceš. Amen.Jak se zpovídám
vlastní svatá zpověď

Pokleknu u zpovědnice a svatou zpověď začínám:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Kněz mě povzbudí, abych vyznal své hříchy:

Ať ti Pán pomáhá, abys vyznal(a) své hřích se zkroušeným srdcem.

Já odpovím:

Pane, Ty víš všechno, Ty víš, že Tě miluji.

Potom vyznám své hříchy.

Na začátku řeknu kdy jsem byl u poslední svaté zpovědi.

Na závěr svého vyznání říkám:

Toto jsou mé hříchy, kterých jsem se dopustil. Upřímně jich lituji a s pomocí Boží se chci polepšit.

Mohu dodat:

Prosím o spasitelné napomenutí, uložení pokání a svátostné rozhřešení.

Kněz se mě může ještě na něco zeptat, povzbudí mne ve snaze o polepšení, udělí mně pokání a vyzve, abych vzbudil lítost nad svými hříchy.

To mohu projevit např. těmito slovy:

Pane Ježíši, Synu Boha živého, buď milostiv mně hříšnému.

Když mi kněz uděluje rozhřešení, v duši vzbuzuji lásku k Pánu Ježíši, kterého jsem svými hříchy urážel a prosím Ho o odpuštění. Když kněz říká:

UDĚLUJI TI ROZHŘEŠENÍ VE JMÉNU OTCE I SYNA + I DUCHA SVATÉHO.

pokřižuji se a odpovím:

Amen.

Na závěr na knězovo zvolání:

Chvalte Hospodina, neboť je dobrý

Společně odpovídáme:

Jeho milosrdenství trvá na věky.

Potom mě kněz propustí:

Bůh ti odpustil hříchy. Jdi v pokoji.

Po svaté zpovědi se krátce zastavím před Ježíšem ve svatostánku, abych se Mu poklonil a poděkoval Mu, že mně odpustil mé hříchy a poprosil Ho o vytrvání v mých dobrých předsevzetích.Snažím se co nejdříve vykonat uložené pokání.Zpovědní zrcadlo

 1. Důvěra ve svět a jeho moc
 2. Nevěra a nedůvěra v přirozené a nepřirozené jednání Boží
 3. Neúcta k Jménu Božímu
 4. Lež a podvodnost
 5. Pomlouvačnost
 6. Hlučnost povahy
 7. Lakota a lnutí k hmotným věcem
 8. Požitkářství
 9. Nenávist
 10. Závist
 11. Nelaskavost k bližnímu
 12. Necitelnost
 13. Nestřídmost
 14. Dychtivost po zábavách
 15. Bezbožnost
 16. Pověrčivost
 17. Neuctivost k lidem
 18. Pochybovačnost
 19. Chlubivost
 20. Touha po lidské slávě a lásce
 21. Zvědavost
 22. Zaviněná neschopnost k práci
 23. Nepořádnost a nedbalost
 24. Nestatečnost čili bázlivost
 25. Ukvapenost
 26. Bezradnost
 27. Touha po lidské útěše
 28. Nepoctivost
 29. Sobectví proti soucitnosti
 30. Nezřízená touha po svobodě
 31. Nesmiřitelnost
 32. Láska ke špatné společnosti
 33. Opovážlivost
 34. Marnivost
 35. Násilnost
 36. Přepínání
 37. Podezřívavost
 38. Citlivost
 39. Domýšlivost
 40. Sebeklam
 41. Žárlivost
 42. Smutek
 43. Uzavřenost
 44. Nepřístupnost
 45. Umíněnost
 46. Pohyblivost Ducha – těkavost
 47. Lenost
 48. Mrzutost v chování
 49. Vlažnost
 50. Nevytrvalost
 51. Malodušnost – omezení Ducha
 52. Ochablost duševních sil
 53. Náladovost
 54. Mrzutost
 55. Dráždivost
 56. Neukázněnost v projevech
 57. Změkčilost
 58. Bujnost
 59. Úzkostlivost
 60. Snivost
 61. Tupomyslnost
 62. Nesnášenlivost
 63. Pohoršlivost
 64. Nespravedlnost, nespravedlivost
 65. Lidské ohledy
 66. Štvavost
 67. Zneklidňování
 68. Posmívačnost
 69. Nevděčnost
 70. Touha po cizím majetku
 71. Přetvářka a faleš
 72. Pochlebování
 73. Hněvivost
 74. Ukrutnost
 75. Touha po marné slávě čili pýcha a sebeklam
 76. Odpor k obcování s Bohem
 77. Nechuť k modlitbě
 78. Vládychtivost a panovačnost
 79. Nestálost ve slově a smlouvě
 80. Marnotratnost
 81. Zapomnětlivost
 82. Stud být dobrým
 83. Nedostatek úsudku
 84. Světské zásady
 85. Lehkomyslnost
 86. Zatvrzelost ve zlém
 87. Jednostrannost
 88. Nedbání skutečnosti, čili život podle zdání
 89. Nespolehlivost
 90. Podléhání příležitostem, čili náhodnost