nockostelu.cz/kostel/3124/

Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách

Program Noci kostelů:

  • 18:00 – 18:00 Otevření kostela
  • 18:00 – 18:30 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.)
  • 18:30 – 19:30 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
  • 19:45 – 20:15 Boží slovo a setkání s knězem (Slovo Boží v podání kněze a možnost individuálního rozhovoru s ním.)
  • 20:20 – 20:50 Komentovaná prohlídka kostela (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.)
  • 21:00 – 21:20 Modlitby se zpěvy z Taizé
  • 21:20 – 21:30 Ztišení a závěr

Program mimo kostel:

  Hospoda Pod Lipami (občerstvení, toalety, posezení)
Občerstvení s posezením a toalety k dispozici po celou dobu otevření kostela sv. Jana Křtitele.

Pravidelné bohoslužby:

V kostele neprobíhají pravidelné bohoslužby.


DOPRAVA:

Autobusová zastávka PID – Zeměchy

Vlaková zastávka ČD – Zeměchy


HISTORIE KOSTELA

SLOH
baroko

ANOTACE
Zděný jednolodní kostel s trojboce ukončeným presbytářem, obdélnou sakristií a čtvercovou předsíní, krytý mansardovou střechou. Součástí areálu je samostatně stojící patrová zvonice, ohradní zeď s branou a pozemek hřbitova. Barokní kostel z roku 1723.

POPIS
Areál kostela Narození sv. Jana Křtitele se nachází ve středu obce na vysoké stráni, po pravé straně hlavní silnice ve směru Zeměchy – Kralupy nad Vltavou. Orientovaná stavba kostela stojí při Z okraji starého hřbitova pravidelného obdélného půdorysu, na který směrem k V plynule navazuje hřbitov nový. Hřbitov je po celém obvodu vymezen kamennou ohradní zdí, která je v Z a V linii prolomena pilířovými branami. Z brána původního hřbitova je přístupná po strmém kamenném schodišti (v ose hlavního vstupu do kostela) z centra obce. U paty schodiště po levé straně stojí kamenný kříž (konec 19.stol?) s nápisovou deskou (Pochválen budiž/PAN KRISTUS JEŽÍŠ/Věrný ochránce/Silný obránce/V pokušení). Na hraně JV nároží staré ohradní zdi je situovaná postranní (dnes slepá) branka, která v těchto místech pomyslně odděluje starý a nový hřbitov. Součástí areálu je také hranolová zvonice, stojící poblíž závěru kostela a nevelká márnice, která přiléhá k S linii ohradní zdi starého hřbitova.

Předmětem ochrany je kostel, zvonice, ohradní zeď a pozemky vymezeného areálu.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Hodnotný sakrální areál středověkého původu s barokním kostelem Narození sv. Jana Křtitele, podílející se na historickém vývoji farního centra obce.

HISTORIE KOSTELA Z JINÝCH ZDROJŮ

Kostel Narození sv. Jana Křtitele je barokní kostel dokončený v roce 1733. Je jednolodní obdélníkového půdorysu, s obdélníkovým trojboce ukončeným presbytářem a s obdélníkovou zákristií v ose lodi a se čtvercovou předsíní na západní straně lodi. Mohutná zděná kruchta s dřevěným, balustrovým zábradlím je v hlavní lodi. Na jižní straně hlavní lodi kostela jsou dveře, které spojují hlavní loď kostela se hřbitovem. Z bezpečnostních důvodů jsou dveře dodatečně kryty ocelovou mříží.

Průčelí kostela je členěno lízénovým rámcem se zdvojenými lizénami, obdélníkovým oknem nad střechou předsíně a ukončeno je trojúhelníkově ukončeným štítem. Předsíň má zaoblené rohy a těsně při nich probíhají svisle lizény. Spolu se soklem a nevysokým pásem pod římsou tvoří ploché rámy, na kterých sedí odsazená fabionová hlavní římsa předsíně. Vstupní dvoukřídlé dveře jsou zvenčí druhotně pobity šindelem. Jejich nosná svlaková konstrukce je patrná na rubu. Na rubu jsou také zachovány zbytky původního kování. Z bezpečnostních důvodů jsou kryty ocelovou mříží. Obě boční fasády jsou stejné, bez otvorů, jen s rovnými lizénovými rámci před nárožím a kouty u hlavní západní fasády.

Obdélná sakristie je přisazena k východní stěně presbytáře. Valbová střecha sedí na fabionové římse. Na jižním a severním boku objektu je oválné okno. Dveře do sakristie jsou značně poškozeny a proto jsou z bezpečnostních důvodů kryty mříží.

Presbytář je sklenut lunetovou klenbou, loď je plochostropá, v předsíni je křížová klenba.

Štuková výzdoba interierů hlavních částí stavby patří do období hlavní etapy výstavby.

Západní předsíň, sakristie a krovy hlavní budovy nepatří k hlavní etapě výstavby kostela.

Z období konce 18. a počátku 19. století máme jen stručné archivní zprávy. Víme, že v roce 1803 ještě existovaly dveře mezi presbytářem a hřbitovem, byla otevřena krypta a zrušeny čtyři železné kruhy v rozích její krycí desky. Roku 1822 byla stavba poškozena velikou bouří, v té souvislosti se uvažovalo o nové sanktusce (sanktusní věži) a nových oknech. Je pravděpodobné, že v tomto období byly realizovány obě přístavby kostela tj. předsíň a sakristie a podle jednotného charakteru krovu spolu s věží i vazby ostatních konstrukcí.

Generální oprava interierů kostela byla provedena na počátku 20. Století. Exterier byl opravován jen provizorně. Celková oprava exterierů byla provedena až někdy ve třicátých letech 20. století. K této opravě paří většina dochovaných omítek na jižní, severní a východní straně kostela. V období 1950 až 1951 byly provedeny omítky celé západní strany kostela a opravy na vedlejších částech budovy. V roce 1971 byla, podle ústních údajů, provedena stávající šindelová krytina, byl opravený krov hlavní budovy, obnovena novými prvky věž a nově byl z použitých prvků sestaven krov předsíně. Nově jsou zhotoveny mansardové římsy na budově kostela a vikýře nad lodí. V roce 2001 byla provedena po obvodu kostela drenáž , izolace paty stavby a dešťová kanalizace kolem hlavní budovy kostela.

V průběhu let 2002 až 2006 byla provedena celková rekonstrukce krovu sanktusní věže a provedena úplně nová fasáda hlavní budovy kostela.

Ke kostelu patří ještě další dvě stavby:

Zvonice – barokní hranolovitá věž členěná lizénovým rámcem je zakončená mansardovou střechou. Polokruhově ukončený portál má ozdobnou supraportu se segmentem proloženou římsou.
Márnice – dostala v roce 1971 novou, šindelovou střechu. V současné době je v důsledku zanedbané údržby téměř v dezolátním stavu.

KŘESŤANSKÝ KOSTEL – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Základní popis jednotlivých částí kostela najdete ZDE.