nockostelu.cz/kostel/3138/

Kostel Narození Panny Marie ve Vepřku

Program Noci kostelů:

  • 18:00 – 18:00 Otevření kostela
  • 18:00 – 18:05 Vyzvánění zvonů, zahájení Noci kostelů
  • 18:10 – 18:50 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.)
  • 19:00 – 19:30 Koncert pěveckého uskupení Období sboru (Křesťanské písně v originálním podání pěveckého uskupení Období sboru z Nelahozevsi a okolí.)
  • 19:40 – 20:20 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.)
  • 20:30 – 20:50 Boží slovo a setkání s jáhnem (Slovo Boží v podání jáhna a možnost individuálního rozhovoru s ním.)
  • 21:00 – 21:20 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
  • 21:20 – 21:50 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.)
  • 21:50 – 22:00 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)

Pravidelné bohoslužby:

Sobota: 16.00 hod. (mše svatá s nedělní platností – pouze 3. sobota v měsíci, kromě období letních školních prázdnin)


Doprava:

Vlaková zastávka ČD – Nové Ouholice (nejbližší zastávka pro Vepřek)

Autobusová zastávka PID – Nová Ves, Nové Ouholice, U Havlínů (nejbližší zastávka pro Vepřek)


HISTORIE KOSTELA:

SLOH
gotika; baroko

ANOTACE
Kostel Narození Panny Marie je významnou dominantou obce, již v roce 1352 byl doložen jako farní. Původní gotickou stavbu v současnosti dokládá dispozice presbytáře. V 18. století byl kostel barokně rozšířen. Interiér kostela byl upraven na poč. 20. st.

POPIS
Kostel Narození Panny Marie stojí na návrší severovýchodně od obce, uprostřed areálu hřbitova, který je uzavřen ohradní zdí z lomového kamene. V severozápadním rohu hřbitova je k ohradní zdi přistavěná márnice obdélné dispozice s rizalitově vystupujícím vstupem, zděná z lomového kamene. Sedlovou střechu kryje pálená dvoudrážková taška (bez památkové ochrany).

Exteriér kostela:

K orientované stavbě s hlubokým trojboce uzavřeným presbytářem s opěráky a krátkou širší převýšenou lodí zpevněnou na S opěrnými přizdívkami předstupuje hranolová hmota Z vstupu a na S presbytáře se šikmo přimyká nízká sakristie čtvercového půdorysu. Presbytář obíhá nízký sokl. Je osvětlen třemi hrotitě sklenutými okny zasazenými v šikmé špaletě, která jsou neogoticky upravena a zasklena síťovou vitrají. Čtvrté okno, v ose presbytáře, mající ostění z kamenných kvádrů a původní gotickou kružbu, je v současnosti zaslepené. Sakristie je z venčí přístupná segmentově uzavřeným vchodem ve V stěně a ze S osvětlena segmentově sklenutým oknem rámovaným širokou šambránou.

Loď osvětlují dvě protilehle osazená kasulová okna, v J stěně je boční vchod do kostela. Z vstup má nízký sokl, odsazená zaoblená nároží, pravoúhlý portál s kamenným ostěním a v každé stěně po jednom malém obdélném okně se segmentovým záklenkem.

Presbytář a loď kostela kryje sedlová střecha, sakristii valbová, Z vstup je kryt plochou mansardovou střechou. Krytinou jsou bobrovky. Na presbytářem se zvedá štíhlá sanktusní vížka krytá plechem. Vnější omítky jsou hladké, tónovány do šeda. Interiér: Presbytář plochostropý, s dřevěným kazetovým stropem. Boční stěny presbytáře jsou členěny šesti představenými pilíři s toskánskou hlavicí. Triumfální oblouk je půlkruhově klenutý. Loď kostela je rovněž plochostropá s vysokou fabionovou římsou, opticky vynášenou nárožními štukovými pilastry.

Na západě je do lodi vestavěna varhanní kruchta s plným zděným parapetem členěným pilastry do tří polí s vystupujícími štukovými zrcadly. Do JZ rohu lodi je situováno uzavřené vřetenové schodiště vedoucí na varhanní kruchtu a odtud dále do krovu. Prostor Z vchodu sklenutý valenou klenbou se stýkajícími se lunetami je z lodi přístupný vstupem se segmetově stlačeným obloukem.

Stěny interiéru kostela pokrývají šablonové malby z roku 1918 s výjevy Křtu Krista, Stigmatizace s. Františka, Navštívení P. Marie. Ohradní zeď hřbitova je zděná z lomového kamene, omítaná hrubou nehlazenou omítkou, úsek zdi z J kryt prostou cementovou plotnou, S část zdi kryta pálenou dvoudrážkovou taškou. V SZ rohu hřbitova je k ohradní zdi přistavěná márnice obdélné dispozice s rizalitově vystupujícím vstupem, zděná z lomového kamene.

Sedlovou střechu kryje pálená dvoudrážková taška. Vstup do areálu hřbitova je z JV pilířovou branou osazenou kovanou mříží. Předmětem památkové ochrany je kostel, ohradní zeď s bránou a pozemky vymezeného areálu.


KŘESŤANSKÝ KOSTEL – ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Základní popis jednotlivých částí kostela najdete ZDE.