Význam motta Noci kostelů 2021

Žalmy

Biblické žalmy tvoří důležitou knihu Bible. Šlo vlastně o jakýsi kancionál, zpěvník tvořící součást bohoslužeb jak židovských, tak později i křesťanských. Celá řada moderních worshipů, jsou vlastně biblické žalmy. Tyto biblické zpěvy obsahují mnoho témat, od hymnu užívaného při korunovaci krále, přes chválu za úrodu až po zpěv člověka v zajetí, kterému bolest svírá srdce. Hebrejská poezie nepracuje s rýmem! Využívá zvukomalbu a velice často opakuje myšlenku v rozvíjejícím se verši (odborně mluvíme o paralelismu).


Žalm 104

Žalm 104 čítající 35 veršů je především velkolepou oslavou stvoření, tedy radostí nad tím, jak Bůh učinil svět. V žádném jiném žalmu se nezmiňuje tolik prvků přírody a nejmenuje tolik zvířat. Koncepce celého žalmu sleduje první kapitolu Bible, která vypráví o stvoření světa v sedmi dnech (Gn 1). Podle tohoto textu je stvoření světa rozděleno po určitých blocích – nejprve světlo, následně se oddělí vody a vznikne souš, která se v dalším dnu zazelená rostlinami a stromy. Teprve potom Bůh přivádí na oblohu slunce a měsíce, a pak přijdou na pořad zvířata. Jako poslední byl stvořen člověk.


Motto Noci kostelů 

Motto Noci kostelů 2021 je citací verše 20. Je důležité číst tento verš v širší souvislosti, abychom porozuměli, co měl autor na mysli:

19Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit.  20Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří21lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy. 22Slunce vychází a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku. 23Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera. 24Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů.

Český ekumenický překlad (http://www.biblenet.cz/app/b?book=Ps&no=104).


Výklad veršů

Jde o místo, které v žalmu popisuje stvoření měsíce a slunce. Autor první knihy Bible (Genesis) sestavil text snad na základě ústní tradice. Každopádně text, který dnes čteme, pochází z cca 7. století před Kristem. Pisatel si vůbec neláme hlavu s tím, co nám přijde jako samozřejmé z hlediska vzniku světa. Popisuje stvoření nikoli jako historik či fyzik. Ale jako teolog vysvětluje, jaký mají význam ve vztahu k Bohu a velmi rád k tomu využívá příběh nebo poezii. Bůh podle něj tvoří slunce a měsíc později než zemi a její zeleň. Nebeská tělesa totiž určují čas a to je jejich úloha. Některé okolní národy uctívaly slunce či měsíc jako své bohy (např. sousední Egypt). Zde se však jasně říká, že ač jsou slunce či hvězdy člověku nedostupné, jsou pouze stvořením a žádným božstvem, tedy to, co dnes již potvrzuje fyzika a astronomie.

Noc pro tehdejšího člověka byla časem bez světla. I oheň byl vzácným, alespoň uprostřed Izraelské polopouště nebyl rozhodně samozřejmostí. Potkat v pustinách rozlehlé polopouště šelmy, lvi nebo vlky znamenalo velké ohrožení. Tma je tedy symbolem velkého nebezpečí.

A jistě tu můžeme tušit i duchovní rovinu, která vnímala tmu jako čas vlády zla, všeho pokřiveného, ohrožujícího. Ale žalmista tu vyslovuje dech beroucí věc: I tma a vše, co se v ní odehrává, neuniká Boží moci. Nic se neděje bez jeho dopuštění.

Žalm 104 je velikou chválou Boha za celý svět, přírodu, ale také fungování světa a to i přes to, že se v něm můžeme cítit ohrožováni. Jakoby sděloval, že stvořený svět je darem od Boha a je důvodem naší chvály Bohu a radosti nad tímto velkolepým darem.


Proč motto Noci kostelů 2021

Autoři motta se pokusili spojit téma Noci otevřených kostelů s tématem úcty k životnímu prostředí. Ne náhodou se tak děje v roce, kdy je celý svět zmítán pandemií covid a mnozí lidé si kladou otázku, zda je to trest od Boha, zda má Bůh moc nad tímto světem… Ale právě zmíněný biblický verš ukazuje, že je třeba vidět věci v širší souvislosti. Nejde jen o nemalé utrpení způsobené virem. Jde o to, že člověk znovu a znovu nesmí ztratit ze zřetele, že není králem stvoření, ale jeho součástí. Ve světě platí pevná pravidla, ať se týkají nebeských těles, biologické mikrostruktury živé přírody nebo mezilidských vztahů. Tato pravidla můžeme respektovat nebo popírat, a podle toho se objeví plody našeho konání.

I obyčejný kostelíček, malý kříž v polích někde za vesnicí nebo třeba kostel vtěsnaný mezi domy našeho města vypráví příběh o vztahu lidí a Boha. Ti, kdo kostel či kapli vybudovali, se pokorně skláněli před dárcem řádu, Tvůrcem stvoření. Každá věž ukazující na nebe jakoby hlásala, že jsme stále menší, než Bůh. Stvoření, příroda, život je úžasný dar, který máme s vděčností a pokorou spravovat, nikoli bořit, pošlapávat a pohrdat jimi.

P. Michal Němeček
ředitel Pastoračního střediska Praha


zdroj: www.nockostelu.cz